Politica de confidențialitate

PosterMania.ro respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Site-ul PosterMania.ro se angajază să nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi și derularea comenzilor precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. PosterMania.ro rulează pe site-ul propriu programe tip cookies ce pot prelua date statistice pentru operatori cum ar fi www.google.ro și www.google.com/analytics.

PosterMania.ro nu incurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.postermania.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsă din baza de date.

© 2014 PosterMania - Toate drepturile sunt rezervate. ANPC - 021/9551
Web Design by Allegro Design. Powered by OpenCart.